Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dr. J. Hrdlička Texty o V. Kybalovi

I. Monografie:

1. Hrdlička Jaroslav, Vlastimil Kybal a Univerzita Karlova, Brno: 3K, 1997, s. 176, ISBN 80-902280-3-8.

2. Hrdlička Jaroslav, Hus a husitství v díle Vlastimila Kybala, Brno: L. Marek, 1999, s. 170, ISBN 70-86263-03-7.

3. Hrdlička Jaroslav, Vlastimil Kybal doma a v exilu, Peruc: OÚ, 2001, s. 40.

4. Hrdlička Jaroslav, Historik a diplomat Vlastimil Kybal, Praha: UK nakladatelství Karolinum, 2020, s. 403, ISBN 978-80-246-4609-1 (novinka)

Studie, články, recenze:

1. Hrdlička Jaroslav, Pojetí F. Palackého u V. Kybala, in: Theologická revue UK HTF 3/1995, s. 47-48.

2. Hrdlička Jaroslav, Předmluva: Vlastimil Kybal-Karel Havlíček a naše svoboda, nakladatelství 3K, Brno 1997, ed.Pontes Pragenses, sv. 4, s.5-7, ISBN 80-902280-1-1.

3. Hrdlička Jaroslav, Vlastimil Kybal, in: Slovník českých filozofů, Masarykova univerzita, Brno 1998, s. 323-324, ISBN 80-210-1840-2.

4. Hrdlička Jaroslav, Odhalení pamětní desky Vlastimilu Kybalovi, in: Zpravodaj Historického klubu, roč. 10, č. 2/ 1999, s. 46-47, ISSN 0862-8513.

5. Hrdlička Jaroslav-Lášek Jan B., Předmluva, in: Vlastimil Kybal-M. Matěj z Janova, jeho život, spisy a učení, nakladatelství L. Marek, Brno 2000, s.3-6, ISBN 80-86263-05-3.

6. Hrdlička Jaroslav-Lášek Jan B., Předmluva, in: Vlastimil Kybal-Sv. Anežka Česká, nakladatelství L. Marek, Brno 2000, s. 10-15, ISBN 80-86263-14-2.

7. Hrdlička Jaroslav, Cesta Vlastimila Kybala k vydání Regulí M. Matěje z Janova, in: Sborník prací FF-MU, Brno  5/2000, s. 53-60.

8. Hrdlička Jaroslav, Štěpán z Pálče v díle Vlastimila Kybala, in: M. Jan Hus a M. Štěpán z Pálče, RF OÚ, Kladno 2000, s. 38-41.

9. Hrdlička Jaroslav-Lášek Jan B., M. Matěj z Janova v exilových pamětech Vlastimila Kybala, in: Mistr Matěj z Janova ve své a v naší době, sborník z vědeckého sympozia konaného na Teologické fakultě Jihočeské univerzity 29. - 30. listopadu 2000, K tisku připravili Jan B.Lášek a Karel Skalický, nakladatelství L.Marek, Brno 2002, ed.Pontes Pragenses 26, s.119-123, ISBN 80-86263-36-3.

10. Hrdlička Jaroslav, Římská rozprava o Janu Husovi očima účastníků, in: Jaroslav Pánek-Miroslav Polívka (ed.), Jan Hus ve Vatikánu. Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a o jeho recepci na prahu třetího tisíciletí, HÚ AV ČR, Praha 2000, s. 59-60, ISBN 80-7286-007-0.

11. Hrdlička Jaroslav, Charlotta Masaryková a Ana Saenz Kybalová, dvě cizinky i dcery českého národa, in: Muž a žena v dnešním světě, Gaudeamus, Hradec Králové 2002, s. 64-71, ISBN 80-7041-674-2.

12. Hrdlička Jaroslav, Vl. Kybal a V. Flajšhans v zápase o vydavatelskou koncepci Komise pro vydávání pramenů českého hnutí náboženského ve 14. a 15. století ČAVU, in: Husitský Tábor 13/2003, s.119-125, ISBN 80-86067-75-0.

13. Hrdlička Jaroslav, Prof. Vlastimil Kybal a katolický modernismus. Cesta k apologii křesťanství v Gollově škole, in: Živý odkaz modernismu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu dne 29.listopadu 2002, ed. Zdeněk Kučera-Jiří Kořalka-Jan B.Lášek, nakladatelství L.Marek, Brno 2003, ed.Pontes Pragenses 30, s.166-174, ISBN 80-86263-42-8.

14. Hrdlička Jaroslav, K českému vydání Regulí Starého a Nového zákona M.Matěje z Janova, in: Theologická revue HTF UK, 1/2003, s.53-57.

15. Hrdlička Jaroslav-Kučera Martin-Krausová Renata, Dvakrát in margine Boučkova Jana Slavíka, in: ČČH   2/2003, s.347-352.

16. Hrdlička Jaroslav, Předmluva, in: Václav Kybal-Paměti statku č.45 a 46 v Černochově, faksimile, nakladatelství MK, Louny 2003, s.5.

17. Hrdlička Jaroslav, Václav Kybal: Paměti statku číslo 45 a 46 v Černochově, in: Zprávy Spolku českých bibliofilů, 1/2004, s.27.

18. Hrdlička Jaroslav, Dva články historika Vlastimila Kybala v časopise Lučan, ročník 1902, in Perucký zpravodaj, 4/2004, s.15.

19. Hrdlička Jaroslav, Čtyřicet let cesty k vydání spisu Vlastimila Kybala o svaté Anežce České, in: Sborník prací historických XX., AUPO- FP, Historica 32/2003, Olomouc 2004, s. 57-60.

20. Hrdlička Jaroslav, Vlastimil Kybal im Exil, in: Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918-1989, Sammelband einer Konferenz Prag 11. - 12. November 2003, ed.Antonín Kostlán-Alice Velková, nakl.Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha 2004, s.95-103, ISBN 80-86103-81-1.

21. Hrdlička Jaroslav, Sv.František z Assisi a sv.Anežka Česká v díle Vlastimila Kybala, in: Historia Franciscana II., sborník studií ed.Petr Regalát Beneš-Petr Hlaváček, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2005, s. 269-278, ISBN 80-7195-016-5.

22. Hrdlička Jaroslav, Historici Jaroslav Goll a Josef Pekař-učitelé katolického husitologa Vlastimila Kybala, in: Filozofia i czas przeszly, sborník prof. Czeslawa Glombika, nakladatelství WUS, Katovice 2005, s.311-317, ISBN 83-226-1498-5.

23. Hrdlička Jaroslav-Lášek Jan B., Sv. František z Assisi v díle Vlastimila Kybala, in: Vlastimil Kybal-Svatý František z Assisi, nakladatelství L. Marek, Brno 2006, s. 5-10, ISBN 80-86263-84-3.

24. Hrdlička Jaroslav, Vlastimil Kybal, osud českého historika a diplomata doma a v emigraci, Vydalo město Slaný ve spolupráci se Společností Vlastimila Kybala k 50. výročí úmrtí historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala a 350. výročí založení slánského gymnasia, Slaný 2008.

25. Hrdlička Jaroslav, Vlastimil Kybal, osud českého historika a diplomata doma a v emigraci, Vydalo město Slaný ve spolupráci se Společností Vlastimila Kybala k 50. výročí úmrtí historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala a 350.výročí založení slánského gymnasia, Slaný 2008. Leporelo k výstavě.

26. Hrdlička Jaroslav, Setkávání historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala s moravskou historiografií, in: Muzeum Brněnska. Sborník 2009, s. 97-101, ISBN 978-80-904-397-0-2.

27. Hrdlička Jaroslav, Historik a diplomat Vlastimil Kybal. Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v letech 1919-1925, in: Čas optimismu a ctižádostivých nadějí, Společnost pro kulturní dějiny, České Budějovice 2009, s. 29-44, ISBN 978-80-904446-0-7.

28. Hrdlička Jaroslav, Vlastimil Kybal and the Slovak Republic Exile, in: Fiftieth Anniversary of the SVU, Selected Papers from the Twenty-Fourth World Congress of the Czechoslovak Society for Arts and Sciences/Společnost pro vědy a umění, Ružomberok, Slovak Republic, September 8-14, 2008, ed. Dalibor Mikuláš, Karel Raška, Zdeněk David, and Jill Pokorney, 2 vols., University of Žilina, Žilina 2010, vol. 1, s. 50-55, ISBN 978-80-8084-352-6.

29. Hrdlička Jaroslav, Husovo pojetí církve v díle Vlastimila Kybala, in: Slánské rozhovory 2010. Česká husitská reformace, MÚ, Slaný 2011, s. 13-15, ISBN 978-80-904657-3-2.

30. Hrdlička Jaroslav, Meziválečný diplomat a historik prof. Vlastimil Kybal a Zbraslav v letech 1933 – 1935, in: Zbraslavské noviny, roč. 10, č. 9/ 2012, s. 9.

31. Hrdlička Jaroslav, Benito Mussolini a italský fašišmus v pamětech prof. Vlastimila Kybala: 1920-1943, in: Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918-1951, Jihočeské muzeum, České Budějovice 2012, ISBN 978-80-87311-27-1, s. 127-136.

32. Hrdlička Jaroslav, Přátelství historiků Rudolfa Urbánka a Vlastimila Kybala, in: Theologická revue HTF UK, č. 2/ 2013, s. 119 – 126.

33. Hrdlička Jaroslav, Dvě rozdílné zkušenosti. Středoškolské studium profesorů Rudolfa Urbánka a Vlastimila Kybala na gymnáziu ve Slaném, in: Bílá místa historie. Slaný a Slánsko ve XX. století, Wotrubia, Slaný 2015, s. 9-20. ISBN 978-80-906274-0-6.

34. Hrdlička Jaroslav, Historik-diplomat prof. Vlastimil Kybal a Španělsko. Odrazy jeho vztahu ke Španělsku ve Slaném, in: Slaňáci ve světě. Slaný a Slánsko ve 20. století, Wotrubia, Slaný 2017, s. 71-85, ISBN 978-80-906274-2-0.

Edice:

1. Hrdlička Jaroslav, T. G. Masaryk ve studijních denících Vlastimila Kybala, in: Masarykův sborník XI-XII.1999-2003, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2004, s. 384-397, ISBN 80-86495-21-3.

2. Hrdlička Jaroslav, Studentské deníky historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala o Antonínu Sovovi, in: Vlastivědný sborník Pelhřimovska 19/ 2008, ISBN 978-80-87288-02-3, s. 29-32.

3. Vlastimil Kybal, Paměti IV., Diplomatická činnost v Římě 1920-1922 (ukázka), in: Zpravodaj Společnosti přátel Itálie, roč. 16, č. 1-2/ 2011, s. 8-10.

4. Hrdlička Jaroslav, Lášek Jan Blahoslav, Paměti Vlastimila Kybala I., L. Marek, Brno 2012, ISBN 978-80-87127-42-1, s. 234.

5.Hrdlička Jaroslav, Lášek Jan Blahoslav, Paměti Vlastimila Kybala II., L. Marek, Brno 2020, ISBN 978-80-87127-55-1, s. 822 (novinka).

Pořady: rozhlas, televize, výstavy:

1. Podíl na dokumentárním filmu o V. Kybalovi Návrat utajeného muže (S. M. Kabošová, ČT 2002).

2. Hrdlička Jaroslav, pořad Portréty o prof. Vlastimilu Kybalovi. Vysíláno 8. srpna 2013, Český rozhlas Plus, 20,10 - 21,00 hod.

3. Výstava Vlastimil Kybal - osud českého historika a diplomata doma a v emigraci. Slaný 2008. Konáno k 50. výročí úmrtí. Společně s PhDr. V. Přibylem.